Nové "Tajomstvá Svetla", ktoré ustanovil pápež Ján Pavol II. dňa 16.10.2002
v apoštolskom liste "Rosarium Virginis Mariae"
Prosby k preddesiatku:
  1. Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života
  2. Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou
  3. Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy

Tajomstvá k desiatkom:
  1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
  2. Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
  3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
  4. Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia
  5. Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti
Ján Pavol II. vyhlásil rok od októbra 2002 do októbra 2003 za Rok ruženca